MIASTO NAS OLAŁO

Z Urzędu Miasta nikt nie przyjdzie, żeby z nami porozmawiać. Swą odmowę motywują tym, że nie dostali wcześniej listy uczestników i listy pytań jakie będą zadawane. Przesyłają jedynie oświadczenie, z którego wynika, że planów nie zmieniają i w dalszym ciągu chcą przeznaczyć część lasu pod zabudowę. Program w dalszym ciągu aktualny. Przyjdźmy i zabierzmy głos.

Oto ich oświadczenie:

Co najmniej od czasów obowiązywania planu ogólnego dla Miasta Łodzi z 1993 r. tereny położone przy ul. Byszewskiej były przewidywane pod rozwój zabudowy. Obecnie nieruchomości te już znajdują się na obszarach zurbanizowanych zabudową mieszkaniową. Od 16 października do 16 listopada 2012 r. zbierane były wnioski do planu. Wnioski złożone przez mieszkańców odnoszące się do nieruchomości położonych w okolicach ul. Byszewskiej wpłynęły po terminie przewidzianym przez procedurę. Wnioski te dotyczyły zarówno próśb
o pozostawienie terenów zielonych, jak i o przekwalifikowanie ich na grunty budowlane. Mimo złożenia tych wniosków po terminie opracowaliśmy kompromisową  koncepcję planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach kompromisu między oczekiwaniami wnioskodawców, a założeniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, przewidziano dwa obszary jako tereny zielone i rekreacyjne dla mieszkańców osiedla, a pod zabudowę przeznaczono tylko część działek miejskich położonych pomiędzy nieruchomościami już zabudowanymi. Koncepcja ta została omówiona w lipcu 2014 r. na spotkaniu
z  przedstawicielami Rady Osiedla Nowosolna. Nie zgłoszono podczas niego zastrzeżeń do koncepcji. W czasie spotkania przedstawiciele Rady Osiedla zadeklarowali iż sformułują opinię w tej sprawie. Do tej pory takiej opinii nie otrzymaliśmy. Będziemy chronić przed inwestowaniem tereny otwarte położone na północny – wschód od przedmiotowego kompleksu zabudowań podobnie jak pozostałe kompleksy leśne położone w Nowosolnej (las po północnej stronie ul. Byszewskiej, lasy przy ul. Kasprowicza oraz przy ul. Jugosłowiańskiej
– tzw. Strzelnica). Przeznaczenie gruntów leśnych i zasięg terenów zielonych w tym projekcie kilkukrotnie konsultowano z Leśnictwem Miejskim. 15 kwietnia 2016 r. sprawą zajmowała się Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi. Rekomendowała szukanie rozwiązań kompromisowych – pozwalających zachować maksymalną ilość zieleni, jak i uzupełnić strukturę zabudowy. Rekomendowano zachowanie wskazanych w planie terenów zieleni. Na pozostałych nieruchomościach miejskich jako najlepszą wskazano zabudowę rezydencjonalną z nakazem zachowania dużego udziału zieleni wysokiej. 30 czerwca 2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi, po którym Komisja nie wniosła o wstrzymanie dalszej sprzedaży działek na tym terenie do czasu uchwalenia planu miejscowego. Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie
w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Byszewskiej. Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu. W tym czasie wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z projektem planu i wniesienia do niego swoich uwag. Wstępnie wyłożenie jest planowane na jesień br. Przekazanie projektu do uchwalenia Radzie Miejskiej planowane jest najwcześniej w 2017 roku.