Projekty obywatelskie

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2015 rok wraz z listą mieszkańców miasta Łodzi popierających tę propozycję.

Uwaga!
Wypełnienie punktów 2 – 12 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 13 jest obowiązkowe.

1. Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID.
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Łodzi)

2. Tytuł zadania (do 15 wyrazów)

Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej.

3. Rodzaj zgłaszanego zadania (proszę podkreślić właściwy rodzaj zadania i postawić znak „x” wskazujący rejon realizacji w przypadku zadania lokalnego).

a) lokalne  

rejon:   □ Bałuty        □ Górna          □ Polesie         □ Śródmieście           □ Widzew,  

b) ogólnomiejskie

4. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie)  

Zadanie ma być zrealizowane na osiedlu przy ul. Byszewskiej, na terenie lasu miejskiego w obrębie ulic Oliwkowej, Pomarańczowej, Figowej, Bananowej, Kokosowej i Ananasowej: dzielnica Łódź – Widzew: nr. działek: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 873/1, 861, 951, 952.

5. Skrócony opis zadania (do 50 wyrazów)

Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw to miejsce kontaktu z przyrodą, które ma pokazywać bogactwo biologiczne regionu i zachęcać do aktywnego działania na rzecz jego ochrony. Ścieżka ekologiczna składa się z budek lęgowych i karmików dla ptaków i jeży, oraz z 3 tablic informacyjnych opisujących występujące tu gatunki i prawidłowe sposoby ich dokarmiania. W całość wkomponowany jest plac zabaw składający się z huśtawki, karuzeli, miejsca do rysowania kredą chodnikową i kosza na śmieci oraz istniejące boisko uzupełnione o kosz na śmieci.

6. Opis zadania (w przypadku braku miejsca na formularzu, proszę skorzystać z dodatkowej karty, którą należy oznaczyć jako zał. Nr 1 do formularza. Uwaga: opis zadania nie może wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą zadania).

Proponowany nowy park miejski ma tworzyć występujący tu kilkudziesięcioletni drzewostan, z dodatkowymi elementami służącymi rekreacji
i edukacji ekologicznej. Wszelkie dodatkowe elementy mają być wkomponowane w las bez konieczności wycinki i zagrożenia występujących tu zwierząt. Głównym elementem parku znajdującego się na kilku działkach będzie łącząca je ścieżka ekologiczna. W jej skład wchodzić będzie 20 kolorowych budek lęgowych dla ptaków umieszczonych na starszych drzewach na wysokości od 4 do 8 m. Budki wzmocnią lokalną populację ptaków i umożliwią ich łatwą obserwację. Budki będą kilku rodzajów, dopasowane do potrzeb występujących tu gatunków ptaków. Dodatkowo powstaną 2 miejsca dokarmiania zwierząt: dla ptaków na rogu ulicy Kokosowej i Pomarańczowej składające się
z karmika dla ptaków wróblowatych i karmika dla ptaków większych oraz z tablicy opisującej lokalne gatunki i mądre sposoby ich dokarmiania oraz miejsce dokarmiania jeży znajdujące się na rogu ul. Pomarańczowej i Figowej składające się z karmika naziemnego dla jeży i małej tablicy opisującej te ciekawe zwierzęta i ich zwyczaje żywieniowe. Ścieżkę ekologiczną uzupełni 3 tablica florystyczna znajdująca się w lesie pomiędzy ulicami Bananową i Kokosową. Będzie ona opisywać występujące tu cenne rośliny tj. konwalie i zawilce. Wszelkie elementy ścieżki ekologicznej będą konsultowane z leśnikami i przyrodnikami. Plac zabaw ma być dostosowany do klimatu parku i jego funkcji edukacji ekologicznej. Składają się na niego podwójna huśtawka, karuzela, konik sprężynowy i kącik artystyczny. Wszelkie elementy placu mają być umiejscowione na trawie, bez wprowadzania nowoczesnych sztucznych nawierzchni, dzięki czemu nie będzie konieczności wycinki drzew dla ich utrzymania. Kącik artystyczny stanowić będą 3 betonowe wylewki wielkości 1 m2 w kształcie motyla, kwiatka i liścia klonu. Wylewki tematycznie będą nawiązywać do ekologicznego charakteru parku. Będzie można na nich rysować lub je pokolorować. Całość uzupełni kosz na śmieci. Proponowaną lokalizacją placu zabaw jest działka leśna przy ul. Pomarańczowej z rzadkim drzewostanem, umożliwiająca wkomponowanie elementów między drzewami. Lokalizacją opcjonalną jest niezadrzewiony teren obok boiska przy ulicy Oliwkowej. Ostateczna lokalizacja będzie konsultowana z odpowiednim wydziałem Urzędu Miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
i zachowania standardów. Ostatnim elementem parku jest boisko przy ulicy Oliwkowej. Istnieje na nim już stworzone przez mieszkańców specjalne miejsce do gry w siatkówkę i bramki do gry w piłkę nożną, które trzeba uzupełnić o kosz na śmieci.

7. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 wyrazów.)

Park ma pełnić funkcję edukacyjną i funkcję ochrony bioróżnorodności. Obszar byłej Nowosolnej jest częścią korytarza ekologicznego miedzy dużymi kompleksami leśnymi. Występuje tu wiele cennych gatunków zwierząt, które warto poznać i pomagać im w okresie zimowym
w odpowiedni sposób. Budki lęgowe w wesołych kolorach mają za zadanie z jednej strony stworzyć schronienie dla dziuplaków, a z drugiej dawać możliwość ich obserwacji. Karmiki mają skłonić mieszkańców do pomagania ptakom w okresie zimowym, ale i przez to zachęcić do aktywnego działania na rzecz przyrody i lokalnej społeczności. Tablice informacyjne mają zaciekawić przyrodą oraz wskazać właściwe sposoby opiekowania się nią. Ścieżki ekologiczne mają również dawać radość z opiekowania się zwierzętami i jednocześnie ułatwić przekazywanie wiedzy ekologicznej. Plac zabaw oraz boisko mają za zadanie stworzenie przestrzeni wspólnej i integracji dynamicznie rozrastającego się osiedla. Powstanie miejsca bezpiecznej wspólnej zabawy sprzyja poznawaniu starych i nowych sąsiadów, budowaniu więzi społecznych i tworzeniu wspólnoty. Powstanie placu zabaw daje dzieciom możliwość wspólnej zabawy, co rozwija je społecznie. Jednocześnie lokalizacja i charakter placu zabaw ma je od małego uwrażliwić na przyrodę. Poza tym park z boiskiem i placem zabaw ma uczyć zdrowego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

8. Beneficjenci zadania

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy okoliczni mieszkańcy, w szczególności dzieci i ich opiekunowie. Park nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Jest dostępny dla wszystkich bez względu na płeć, wiek i pozycję społeczno-zawodową.
Z parku skorzystać mogą również przedszkola i szkoły, gdyż miejsce nadawać się będzie na lekcje o przyrodzie. Beneficjentem będzie też sama przyroda, w szczególności ptaki.

9. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

10. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców miasta Łodzi popierających zadanie, innych niż jego autorzy, stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy powinna mieć taką sama formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

11. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

a)  zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania,
b)  mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania,
c)  inne, istotne dla zgłaszanego zadania,
   jakie? …………………………………………………………………………………….…..

12. Kontakt do autorów propozycji zadania, który byłby publicznie dostępny, w tym dla autorów innych propozycji, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji, ewentualnych uzgodnień itp. (proszę podkreślić wybraną odpowiedź).

a) wyrażam zgodę na udostępnienie podanego poniżej adresu mailowego do ww. celów, sop.nowosolna@interia.pl
podpis osoby udostępniającej adres mailowy ……………………………………………………….

b) nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego do ww. celów.

Uwaga:
• Dane kontaktowe do autorów propozycji zadania, ale tylko do wiadomości Urzędu Miasta Łodzi, podaje się na następnej stronie formularza.
• Strona z tymi danymi nie będzie udostępniona do publicznej wiadomości.

13.  Autorzy propozycji zadania i kontakt do nich (tylko do wiadomości Urzędu Miasta Łodzi).

1. Imię i nazwisko
(czytelnie) Kontakt (e-mail, telefon)
(czytelnie) Oświadczam, że jestem mieszkańcem Łodzi*
Joanna Szczepańska sop.nowosolna@interia.pl
2.
3.   

*proszę złożyć swój podpis dla potwierdzenia prawdziwości oświadczenia

14. Osoba/osoby, spośród autorów propozycji zadania, upoważniona/upoważnione
do kontaktu z Urzędem Miasta Łodzi.

1) Joanna Szczepańska
2) …………………………………….……..
3) ……………………………………………

Załącznik 2. Mapa lokalizacji proponowanego parku miejskiego z edukacyjną ścieżką ekologiczną,
boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej

Legenda:

1 – Boisko
2, 3, 4, 5, 6, 7 – Obszar ścieżki ekologicznej z budkami lęgowymi
7, 8 – Proponowane lokalizacje placu zabaw
A – Tablica informacyjna – rośliny
B – Tablica informacyjna – ptaki
C – Tablica informacyjna – jeże

Projekt Parku miejskiego 21-08-2014

Dzień dobry,

Projekt Parku miejskiego z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej otrzymał numer W0068. Będzie można na niego głosować od 20 do 28 września. Na projekt mogą głosować wszyscy mieszkańcy Widzewa, którzy ukończyli 16 rok życia (meldunek na Widzewie nie jest wymagany, głosujący deklaruje, gdzie mieszka). Gorąco namawiam do zachęcania wszystkich przyjaciół, znajomych oraz rodziny mieszkającej na Widzewie do głosowania na ten projekt.
Na stronie internetowej http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2015/zgloszone_wnioski/widzew/ znajdują się wszystkie projekty z naszej dzielnicy. Jest ich 119, więc konkurencja spora i naprawdę liczy się każdy głos. Przy projekcie parku W0068 znajduje się po prawej stronie karta analizy zaznaczona na czerwono. Każdy projekt taką analizę przechodzi. Projekt dostał ocenę pozytywną. Ale przy okazji jest tam zamieszczona niepokojąca uwaga:

„teren przygotowywany do sprzedaży, zgodnie z opinią Wydziału Majątku Miasta wystąpiono do MPU o ujęcie w zapisach uchwalanego planu miejscowego tego terenu jako terenu pod zabudowę mieszkaniową.”

Tak więc raczej nie ma co liczyć na dobrą wolę Urzędu Miasta. Po uchwaleniu planu zagospodarowania będą starać się to sprzedać. Dlatego bardzo proszę o poparcie projektu, który zabezpieczył by las na stałe.

Pozdrawiam,
Asia Szczepańska

Informacje z wydziału gospodarki komunalnej 26-06-2014

Dzień dobry,

Skontaktowała się ze mną pani z wydziału gospodarki komunalnej by trochę poprawić projekt przesłany do budżetu obywatelskiego. Zbyt niska cena wydała się niewystarczająca do stworzenia parku. Do całości trzeba było jeszcze dodać projekt – 10 000 zł, podnieść koszt koszy na śmieci do 1000 zł i karmików dla ptaków o 100 zł. Oprócz tego rozmawiałyśmy o placu zabaw. Korzystniej wychodzi zamówienie obiektu wielofunkcyjnego niż oddzielnie huśtawek, karuzeli itd. Za 15 000 można już dostać mini plac zabaw, który oprócz podstawowych huśtawek będzie mieć kilka nowoczesnych rozwiązań, jak linki do wspinania, kładki itp. Tak więc po korekcie projekt oszacowano na 30 000 zł. Pani starała się brać dla nas najniższą wycenę, żeby wyszło jak najtaniej, ale też chciała żeby projekt był do realizacji. Wprowadzono też zmianę odnośnie budek lęgowych – nie będą kolorowe, bo to dla samych ptaków niekorzystne. Ptaki starają się raczej kamuflować swoje domki. Tak więc budki lęgowe będą po prostu drewniane. Dobra wiadomość z tego jest taka, że jak tylko dostaną oficjalne potwierdzenie, że teren nie jest w trakcie sprzedaży to projekt zostanie przez nich zaakceptowany i z pozytywną opinia wydziału gospodarki pójdzie na głosowanie radnych. Radni będą wybierać projekty do początku września. Głosowanie mieszkańców będzie pod koniec września. Będziemy potrzebować wtedy bardzo dużo głosów, zdecydowanie musimy wyjść poza obszar naszego osiedla, zainteresować szkołę, radę osiedla a nawet mieszkańców z poza Nowosolnej. Wszystkich Państwa proszę o zachęcanie waszych znajomych z Widzewa do głosowania na ten projekt.


Pozdrawiam,
Asia Szczepańska