Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi

Na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest już projekt: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi http://www.mpu.lodz.pl/page/637,wylozenie.html

Jest to dokument pokazujący kierunki rozwoju miasta jako całości i jego poszczególnych części. Czemu jest to dokument ważny? Ponieważ zgodne z nim muszą być wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, które będą decydować o tym jak będzie wyglądać przestrzeń wokół nas. Studium składa się z 2 części: uwarunkowania – opisujące stan obecny oraz kierunki – opisujące co będzie miało prawo dziać się w przestrzeni w przyszłości. Zachęcam wszystkich do krytycznego przejrzenia obu części wraz z załączonymi mapami. W kwestii lasu przy ul. Byszewskiej poprawiła się inwentaryzacja MPU. W części uwarunkowania (stan obecny) tereny są oznaczone jako leśne i zadrzewione
z wyjątkiem jednej działki przy samej ul. Byszewskiej z dorodnymi kasztanowcami, która została błędnie oznaczona jako nieużytkowane tereny zurbanizowane. Niestety już w części „kierunki” zieleń znika i cały obszar osiedla został oznaczony jako zabudowany. Jest to bardzo niebezpieczny zapis, który Pracownia Urbanistyczna może potraktować dosłownie podczas tworzenia planu zagospodarowania. Bardzo proszę Wszystkich o przejrzenie tego projektu i wysłanie uwag do Pracowni Urbanistycznej. Uwagi można składać do 9 października 2017 roku pod adresem:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ulWileńska 53, 94-016 Łódź.

Pisma muszą zawierać imię i nazwisko osoby składającej uwagę, adres zgłaszającego uwagę (zaleca się wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI), oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga (zaleca się podanie numeru ewidencyjnego działki, obrębu geodezyjnego
i adresu) i 
treść uwagi.

Sam plan zagospodarowania dla centrum Nowosolnej, w tym osiedla przy Byszewskiej będzie wyłożony już 7 sierpnia!!!

Jest to więc najważniejszy dla nas okres jeśli chcemy wpłynąć na to jak będzie wyglądać nasze osiedle i w którą stronę będzie się rozwijać. Zabierzmy głos!