Pisma

Protokół z posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi dostępny jest już protokół z posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, na którym omawiana była sprawa lasu przy ul. Byszewskiej. http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=46072
Sprawa lasu jest w punkcie 4 (s. 14). Zachęcam wszystkich szczególnie do zapoznania się z argumentacją dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i zaznaczam, że jest to stanowisko Pracowni po apelu Komisji ds. Ochrony i Kształtowania Środowiska, po przekazanych petycjach i listach mieszkańców, po programie telewizyjnym i serii artykułów w prasie.

Prośba o spotkanie

Wczoraj (20 września 2016 r.) do Urzędu Miasta Łodzi trafiło pismo z prośbą do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej o spotkanie w sprawie parku przy ul. Byszewskiej zagrożonego projektami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wielokrotnie pisaliśmy już do Pani Prezydent, ale pisma rozpatrywane były przez innych pracowników UM. Pani Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Nowosolnej w 2014 r. wyraziła troskę o tutejsze lasy i zapewniała o chęci ich ochrony. Chcemy przedstawić pomysł parku z ekologiczną ścieżką edukacyjną i pokazać korzyści jakie z niego płyną dla społeczności i przyrody. Liczymy, że Pani Prezydent zechce z nami porozmawiać. Mam nadzieję, że do spotkania dojdzie i że znajdziecie czas, by w nim uczestniczyć.
Pozdrawiam.

Poniżej treść pisma:

Do Prezydent Miasta Łodzi
Hanny Zdanowskiej

Szanowna Pani Prezydent

Zwracam się do Pani z prośbą o spotkanie w sprawie realizowanego przez miasto Łódź projektu parku przy ul. Byszewskiej zagrożonego przez plany Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Projekt Parku z placem zabaw, boiskiem i ścieżką ekologiczną został zgłoszony przez mieszkańców w 2014 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zdobył największą liczbę głosów na Osiedlu Nowosolna. Projekt posiada pełne wsparcie i  finansowanie Rady Osiedla Nowosolna. Przeszedł pomyślnie wszystkie wymagane konsultacje międzywydziałowe
w Urzędzie Miasta i został wpisany do budżetu Miasta Łodzi na 2016 r. Celem projektu jest stworzenie w dynamicznie rozwijającej się Nowosolnej przestrzeni wspólnej integrującej nowych i dawnych mieszkańców. Chcemy uratować występujący tu stary las o powierzchni
3 ha oraz osiedlowe boisko i przylegające do niego tereny zielone. Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla najmłodszych oraz wyposażenie ścieżki ekologicznej. Wszystkie zaplanowane obiekty dadzą kompleksową ofertę wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin, małych dzieci, miłośników sportu, osób szukających kontaktu z przyrodą. Dodatkowo planowany park współgra z drugim planowanym przez Radę Osiedla przedsięwzięciem stworzenia strefy wolnego ruchu Oliwkowa-Tatarkiewicza. Warto również wspomnieć, że obszar osiedla przy ul. Byszewskiej jest newralgicznym punktem korytarza ekologicznego i stworzenie tu zielonej wyspy krajobrazowej zwiększy możliwość migracji zwierząt. Tak wiec pozytywne ekologiczne skutki stworzenia parku wykraczają daleko poza jego granice. Całe przedsięwzięcie zagrożone jest niestety projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który przeznacza większość zieleni pod zabudowę. Miejska Pracownia Urbanistyczna zmniejszyła w planach istniejące boisko, zlikwidowała ścieżkę ekologiczną i wrysowała do nowo-planowanej zabudowy 4 nowe drogi. Okrojone boisko straciło na swej funkcjonalności. Zabrakło miejsca na boisko do piłki nożnej. Pozostało boisko do siatkówki plażowej, które ze względu na piaszczyste podłoże jest boiskiem sezonowym. Najbardziej bulwersuje nas zlikwidowanie ścieżki ekologicznej, która miała integrować cenny stary drzewostan znajdujący się na kilku działach miejskich. Ścieżka ekologiczna miała być najważniejszym elementem parku. Według projektu las poprzedzielany drogami o minimalnym natężeniu ruchu miał być łatwo dostępnym miejscem spotkania z przyrodą, a przy okazji nauki o gatunkach występującej tu flory i fauny i sposobach jej ochrony. Ścieżka ma być wyposażona w karmniki, budki lęgowe, tablice informacyjne i gry interaktywne. Celem ścieżki ekologicznej jest pokazywanie organizmów żywych w ich naturalnych siedliskach. Nie da się tego zrobić na wskazanym przez pracownie obszarze, gdzie organizmy te nie występują. Park ma pełnić funkcję edukacyjną i funkcję ochrony bioróżnorodności. Obszar byłej Nowosolnej jest częścią korytarza ekologicznego miedzy dużymi kompleksami leśnymi. Występuje tu wiele cennych gatunków zwierząt, które warto poznać i pomagać im w okresie zimowym
w odpowiedni sposób. Budki lęgowe mają za zadanie z jednej strony stworzyć schronienie dla dziuplaków, a z drugiej dawać możliwość ich obserwacji. Karmniki mają skłonić mieszkańców do pomagania ptakom w okresie zimowym,  ale i przez to zachęcić do aktywnego działania na rzecz przyrody i  lokalnej społeczności. Tablice informacyjne mają zaciekawić przyrodą oraz wskazać właściwe sposoby opiekowania się nią. Ścieżki ekologiczne mają również dawać radość z opiekowania się zwierzętami i jednocześnie ułatwić przekazywanie wiedzy ekologicznej. To ścieżka ekologiczna nadaje charakter całemu parkowi i odróżnia go od innych podobnych obiektów występujących
w mieście. Wszystkie elementy boiska i placu zabaw mają do niej nawiązywać pod względem kolorystyki, materiałów i wzornictwa. Warto również podkreślić, że elementy ścieżki są tanie i stosunkowo niewielkim kosztem miasto może zyskać unikalny obiekt  przyrodniczy umożliwiający jednocześnie ochronę przyrody, rekreację i edukację ekologiczną. Interweniowaliśmy w tej sprawie w Komisji Ochrony
i Kształtowania Środowiska oraz Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi. Obie Komisje przychyliły się do wniosku mieszkańców by zieleń chronić. Projekt popiera również Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Sprawa ma ogromne poparcie społeczne, wykraczające poza obręb dawnej Nowosolnej. Zyskała również zainteresowanie ze strony mediów
i innych organizacji społecznych działających na obszarze miasta Łodzi. Wiemy, że lasy Nowosolnej są ważne również dla Pani Prezydent,
o czym zapewniała nas Pani podczas spotkania z mieszkańcami w 2014 r. Obawiamy się, że informacje w postaci petycji i pism mieszkańców do Pani nie docierają lub są jednostronnie oceniane przez podległych Pani pracowników. Prosimy o spotkanie i pomoc
w ochronie cennego lasu i stworzeniu czegoś wyjątkowego dla miasta Łodzi.

Z poważaniem,
Joanna Szczepańska

Przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Przyrody Nowosolna

List Przewodni

Do Prezydent Miasta Łodzi
Hanny Zdanowskiej

Pani Prezydent,

Zwracamy się do Pani z prośbą o interwencję w sprawie cennego przyrodniczo i społecznie lasu znajdującego się na osiedlu przy
ul. Byszewskiej oraz osiedlowego boiska. Las jak i boisko jest zagrożone sprzedażą i zabudową. Tereny te należą do miasta i znajdują się na obszarze, który według nowo-powstającego studium zagospodarowania ma być częścią „zielonych ogrodów Łodzi” chronionych ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Niestety obowiązuje jeszcze stare studium, które przeznacza ten teren pod zabudowę, przez co powstający obecnie plan zagospodarowania przestrzennego skazuje las i boisko na unicestwienie. Las znajduje się w obrębie ulic Oliwkowej, Pomarańczowej, Figowej, Bananowej, Kokosowej i Ananasowej. Stanowi go kilkudziesięcioletni drzewostan zawierający wiele cennych gatunków: m.in. kasztanowce, klony, dęby, jarzębiny, lipy. Jest on domem dla wielu cennych chronionych zwierząt tj. jeży, kun, wiewiórek, nietoperzy, ptaków, w tym bażantów, sów, kosów i wielu gatunków wróblowatych. Obszar osiedla stanowi połączenie między terenami zieleni leśnej na północnym zachodzie i terenami zieleni naturalnej dolin rzecznych na wschodzie. Zieleń wokół ulicy Byszewskiej jest częścią korytarza ekologicznego łączącego duże kompleksy leśne lasu Wieczyńskiego i lasu Łagiewnickiego. Nasze osiedle stanowi newralgiczny punkt tego korytarza. Zachowanie wysp zieleni zwiększy szanse swobodnej migracji zwierząt. Las jest bardzo cenionym przez mieszkańców elementem osiedla. Mieszkańcy dbają o jego stan i chętnie biorą udział w społecznych akcjach sprzątania lasu w ramach akcji „wiosenne porządki”. Mieszkańcy dosadzają również cenne gatunki drzew tj. klony, lipy, dęby. Las był często powodem, dla którego rezygnowali
z mieszkania w mieście i decydowali się na osiedlenie w Nowosolnej. Boisko do gry w piłkę nożną było zaplanowane w projekcie osiedla ponad 30 lat temu. Na początku tworzyły go bramki do gry w piłkę nożną. Ta dość prosta konstrukcja przyciąga wielu amatorów tego sportu, w tym głównie dzieci i młodzież. W zeszłym roku całość została uzupełniona o boisko do gry w siatkówkę. To pracochłonne dzieło wymagające wkopania słupków, wyrównania terenu i nawiezienia specjalnego piasku zostało wykonane i sfinansowane przez mieszkańców. Obecnie w sezonie letnim trudno jest znaleźć popołudnie, w którym nie odbywał by się tam jakiś mecz. Dodatkowo przy boisku znajduje się zaimprowizowane przez mieszkańców miejsce na wspólne ognisko. W miejscu tym odbywają się dni sąsiada. Boisko jest rozpoznawalnym przez wszystkich mieszkańców ważnym elementem naszej przestrzeni. Jest dostępne również dla ludzi z poza osiedla. Zachęca do aktywnego i zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu, integruje mieszkańców i jest częścią tożsamości osiedla. Ostatnie doświadczenia ze sprzedażą działek na ul. Pomarańczowej potwierdzają nasze obawy co do rozparcelowania lasu i boiska na działki.
W przypadku zakupu działek przez dewelopera las jest całkowicie wycinany, bez względu na otrzymane pozwolenia i bez płacenia kar za nielegalną wycinkę drzew. Powierzchnia jest maksymalnie zabudowana bez troski o zachowanie ładu krajobrazowego. Nie jesteśmy przeciwnikami rozwoju, zależy nam jedynie by był to rozwój zrównoważony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Otaczające osiedle rozległe tereny wolne od zabudowy stwarzają możliwość ekspansji bez naruszania cennych drzewostanów, które dla obecnych i przyszłych mieszkańców stanowią ogromną wartość. Chcemy by pozostawiono publiczną przestrzeń wspólną umożliwiającą wzajemną integrację mieszkańców i powstawanie więzi społecznych.

Z poważaniem,

Joanna Szczepańska
w imieniu
mieszkańców osiedla